Algemene verordening gegevensbescherming

Privacy Statement Stichting Tennispark Adegeest

Algemene informatie:
Stichting Tennispark Adegeest hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Hierdoor willen wij betrokkenen informatie geven over hoe persoonsgegevens binnen onze organisatie worden verwerkt, met als uitgangspunt de toepasselijke wet- en regelgeving die hiervoor geldt zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

 

Identiteitsgegevens:
Identiteitsgegevens van betrokkenen worden verwerkt door Stichting Tennispark Adegeest gevestigd aan de Weddeloop 4, 2253 ST Voorschoten, hierna te noemen de organisatie, of door een eventuele derde verwerker.

 

Doeleinden voor verwerking:
De doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende:
1. Correcte verwerking van transacties met en dienstverlening aan betrokkenen;
2. Betrokkenen op de hoogte brengen en houden van producten die de organisatie biedt;
3. Het verder personaliseren van het aanbod door de organisatie;
4. Het eenvoudig communiceren met betrokkenen via e-mail of social media.

 

Rechtsgronden voor verwerking:
De rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende:
1. Betrokkenen hebben toestemming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden;
2. De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten waarbij betrokkenen partij zijn, of om op verzoek van betrokkenen voor de sluiting van een overeenkomst de juiste informatie te verstrekken.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden:
Persoonsgegevens kunnen door de organisatie aan een derde verwerker worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de juiste uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Persoonsgegevens worden echter uitsluitend verstrekt aan derde (binnenlandse) verwerkers waarmee verwerkersovereenkomsten zijn afgesloten of aan organisaties zoals overheid, politie, en belastingdienst waaraan de organisatie wettelijk verplicht is om informatie te verstrekken.

 

Persoonsgegevens minderjarigen:
Persoonsgegevens van minderjarigen worden alleen verwerkt indien hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Eventuele gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens door betrokkenen:
Indien aan de organisatie/derde verwerker geen toestemming wordt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens door betrokkenen kan dit van invloed zijn op de kwaliteit van de dienstverlening van de organisatie/derde verwerker.

 

Duur van opslag:
Persoonsgegevens van betrokkenen worden opgeslagen zolang zij nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld, met inachtneming van de eventuele wettelijke bewaartermijnen.

 

Rechten van betrokkenen:
Betrokkenen hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke de organisatie/derde verwerker hebben. Tevens kunnen betrokkenen bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de organisatie/derde verwerker.
Ook hebben betrokkenen het recht de verstrekte gegevens door de organisatie/derde verwerker te laten overdragen aan betrokkenen of direct aan een andere partij indien gewenst. Aan betrokkenen kan worden gevraagd zich te legitimeren voordat de organisatie/derde verwerker hieraan gehoor geeft.
De toestemming van betrokkenen om persoonsgegevens te verwerken kan te allen tijde door betrokkenen worden ingetrokken door de organisatie/derde verwerker hiertoe schriftelijk te verzoeken (info@tennisparkadegeest.nl).
De organisatie/derde verwerker is verplicht aan dit verzoek gevolg te geven.

 

Klachten van betrokkenen:
Indien bij betrokkenen het vermoeden bestaat dat er onrechtmatig of onzorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgesprongen kunnen zij zich te allen tijde bij de organisatie/derde verwerker melden.
Daarnaast staat het betrokkenen vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien betrokkenen hun rechten niet kunnen uitoefenen als er door de organisatie/derde verwerker geen of onvoldoende medewerking wordt verleend.

 

Functionaris gegevensbescherming:
Door de organisatie is geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.


Vragen/opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement:
Hiervoor kunt u zich schriftelijk wenden tot de organisatie (info@tennisparkadegeest.nl).